Op deze pagina vindt u informatie over de privacy-wet AVG :

Bewegingscentrum Holy, praktijk voor oefentherapie Mensendieck Vlaardingen

Bewegingscentrum Holy, gevestigd aan Dillenburgsingel 10, 3136 EB te Vlaardingen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens en gevoelige/bijzondere gegevens die wij verwerken

Bewegingscentrum Holy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en Achternaam + Voorletters
 • BurgerServiceNummer (BSN)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Huisarts
 • Zorgverzekering + soort aanvullende verzekering
 • Legitimatiegegevens
 • Gegevens van belang voor de behandeling Oefentherapie
 • Aanvullende informatie over je gezondheid en klachten. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Bewegingscentrum Holy zal alleen gegevens verzamelen van cliënten die jonger zijn dan 16 jaar als er toestemming is van ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bewegingscentrum Holy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw declaraties bij de zorgverzekering
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld om een afspraak te maken of verzetten
 • Bewegingscentrum Holy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben volgens onze contractuele afspraken en communicatie met de zorgverzekeraars.
 • Het kunnen leveren van een behandeling Oefentherapie volgens de wettelijke voorwaarden
 • Het kunnen controleren en identificeren van de cliënt / patiënt in de praktijk

(legitimatieplicht).

 • De (huis)arts te kunnen contacteren indien dit nodig is (alleen na uw toestemming).
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bewegingscentrum Holy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 15 jaar Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Nadat u behandeld bent, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hieronder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bewegingscentrum Holy deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de geleverde diensten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verstrekt Bewegingscentrum Holy uw persoonsgegevens alleen aan deze derden met uw toestemming. Deze toestemmingen worden vastgelegd in uw dossier. Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel een ouder of voogd als het kind toestemming moet geven. U kunt de toestemming altijd weer intrekken. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Behalve de therapeut die u behandelt heeft, hebben ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de vakantie- en ziekte waarnemers en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Zorgverzekeraars, werkgevers of bedrijfsartsen hebben geen toegang tot uw medische gegevens. Als u niet wenst dat bepaalde gegevens, of bepaalde zorgverleners toegang hebben tot uw gegevens, kunt u bezwaar aangeven (wet 2020).

Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bewegingscentrum Holy en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Indien u een afschrift wenst van uw medisch dossier dan is dat mogelijk (wet 2020).

U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar m.zwetsloot@hotmail.com of jane.peterzon@upcmail.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Recht op vernietiging. U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bewegingscentrum Holy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit eisen wij ook van de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met  ons op via tel: 010-474 39 13 of mailen aan: m.zwetsloot@hotmail.com of jane.peterzon@upcmail.nl

Bewegingscentrum Holy heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewall en internetsecurity-software – Software-updates zijn geactualiseerd.
 • Dubbele wachtwoorden op de computer en het intramed software systeem.
 • De gegevens worden verwerkt met intramed software voor het bijhouden van het Electronisch Patienten Dossier ( EPD ). De kaartenbak wordt IN de behandelkamer in een gesloten kast bewaard. De behandelkamer zelf gaat op slot en de buitendeur van de praktijk is beveiligd met 3 beveiligingssloten. De ‘oude’ patientenkaarten staan in een gesloten kast op de gang.

Facebook, Instagram en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hieronder). Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Instagram en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fysio & Oefentherapie Suri gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Dit zijn kleine bestanden met gegevens over uw computer die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. Sommige websites gebruiken cookies om u te herkennen als u een volgende keer die site bezoekt. Deze sites worden speciaal op u ingesteld. Bewegingscentrum Holy maakt hier géén gebruik van. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Kijk voor meer informatie hierover in de helpfunctie van uw browser.

Gegevens die ingevoerd zijn via onze website

Bewegingscentrum Holy gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de bezoeker ze op achterlaat. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het maken van een afspraak of het aanvragen van informatie, dan worden deze gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden (conform artikel 9 Wbp juncto artikel 11 Wbp).

Bewegingscentrum Holy gebruikt  uw  e-mailadres  dat via www.mensendieck-vlaardingen.com wordt doorgegeven alleen als het e-mailadres is opgegeven voor het inwinnen van informatie of voor het indienen van een verzoek of een aanvraag.

Links naar andere websites

Op onze website staan links naar andere websites. Over die sites heeft de praktijk geen zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt daarvan goed kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende websites. De praktijk is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website en in de praktijk worden gepubliceerd.

Contact

Contactpersoon:                    Marjan Zwetsloot en Jane Peterzon

Website:                                  www.mensendieck-vlaardingen.com

Adres:                                      Dillenburgsingel 10, 3136 EB Vlaardingen

Telefoonnummer:                 010 – 474 39 13

Emailadres:                            m.zwetsloot@hotmail.com of jane.peterzon@upcmail.nl